Šmeralova 6

Praha 7

Po-Pá dle domluvy

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky“) pro nákup v internetovém obchodě laysedlakova.com, který je provozován společností Lay Sedláková s.r.o. IČ: 06305351, se sídlem Korunní 2569/108, 10100 Praha 10. Obchodní podmínky upřesňují vztahy mezi Zákazníkem a Prodávajícím v oblasti prodeje mezi LAY SEDLÁKOVÁ s.r.o. (dále jen „LAY“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Zákazník“). Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Zákazník zadáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž součástí je reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před zadáním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Každý nákup na www.laysedlakova.com je považován za závazný a zadáním objednávky zakazník souhlasí s obchodními podmínkami, kupní smlouva tedy vzniká přijetím objednávky a její vyplněním dává zákazník souhlas LAY k shromažďování a archivování osobních údajů. LAY splní dodávku produktu předáním zákazníkovy, nebo předáním produktu dopravci, tím také přechází na zákazníka nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 20 dnů. V běžných případech zásilku expedujeme do 5 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny Společně se zásilkou obdrží zákazník daňový doklad/fakturu. V rámci efektivity dodání produktu si LAY vyhrazuje možnost zaslat zákazníkovy jeho nákup ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí zákazník pouze pro první dodávku. V případě výměny produktu ve lhůtě 10-ti dnů od zakoupení jsou zákazníkovy účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zásilky směrem k zákazníkovy. V případě vrácení produktu do 10-ti dnů hradí náklady na poštovné zákazník. V případě objednávky produktu v hodnotě nad 30000,- Kč nese náklady na dopravu a platbu LAY.

Záruka

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení produktu (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost produktu v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. U produktu prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, LAY neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí zákazníkem. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, popř. záruční list). V případě zaslání produktu LAY je nutné produkt zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. LAY neposkytuje zákazníkovy pozáruční servis.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném produktu v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci produktu. v
V případě odstranitelné vady:
- má zákazník právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

- má zákazník právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady 
- má zakazník právo na výměnu vadného produktu nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné v případě nemožnosti postupů uvedených
- má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě neodstranitelné vady: má zakazník právo na výměnu vadného produktu nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud zakázník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. produkt byl již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad produkt řádně užívat má právo na výměnu vadného produktu nebo odstoupení od kupní smlouvy Reklamace se nevztahují na případy:
- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním zákazníka
- prokazatelných nedovolených zásahů do produktu
- na vady, které vznikly běžným opotřebením oděvního produktu Je vhodné produkty zasílat v adekvátním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože LAY neručí za případné mechanické poškození před přijetím produktu. Produkty k reklamaci přijímáme pouze čisté.

Ostoupení od Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 10-ti dnů od převzetí. Dále má zákazník, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na zakázníka, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude LAY zaslána kupní cena na bankovní účet zákazníka. LAY má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy zákazník neuhradí plnou výši kuní ceny ve lhůtě 10-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy. Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí LAY, a to elektronicky na e-mailovou adresu shop@laysedlakova.com. Pokud již zákazník produkt obdržel, zašle ho zpět na adresu Lay Sedlakova, Šmeralova 6, Praha 17000, kde LAY posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je produkt vrácen v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit náklady související s uvedením produktu do původního stavu a vzniklou škodu na produktu (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení apod.).

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi LAY a zákazníkem. Prodávající LAY SEDLAKOVA s.r.o. si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.laysedlakova.com